Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Centrum Pomocy Dzieciom

To specjalistyczna placówka, której zadaniem jest stosowanie i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci.

Więcej

O Centrum

 

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, powołane przez Fundację Dzieci Niczyje w marcu 2003 roku, to specjalistyczna placówka, której zadaniem jest stosowanie i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod postępowania w przypadkach przestępstw wobec dzieci.

Centrum działa we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwem Sprawiedliwości i podległymi im instytucjami na terenie Warszawy. Wypełnia lukę w systemie instytucji wymiaru sprawiedliwości oferując przyjazne dziecku miejsce, gdzie odbywają się przesłuchania małoletnich ofiar i świadków przestępstw.

Specjaliści z CPD udzielają dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom pomocy prawnej oraz psychologicznej, pedagogicznej i psychiatrycznej. Podopieczni otrzymują pomoc w formie wsparcia indywidualnego, konsultacji specjalistycznych, spotkań diagnostycznych i  terapeutycznych. Centrum oferuje również możliwość udziału w grupach wsparcia dla rodziców i młodzieży oraz socjoterapeutycznych dla dzieci, a także psychoedukacyjnych dla ich opiekunów. Szczególną formą pomocy oferowaną dzieciom ofiarom i świadkom przestępstw jest indywidualne i grupowe przygotowanie ich  do udziału w procedurach karnych według autorskiego programu FDN.
 
Centrum prowadzi szkolenia dla prokuratorów, sędziów, biegłych sądowych , psychologów w zakresie problematyki dziecka - ofiary i świadka przestępstwa. Celem szkoleń jest przygotowanie profesjonalistów do pracy z małoletnim w toku przesłuchania, ukazanie jego specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych, ochrony przed wtórną wiktymizacją wynikającą z udziału w procedurach karnych, przy równoczesnej dbałości o uzyskanie  wartościowego materiału dowodowego.

Centrum współpracuje z pedagogami, psychologami, nauczycielami,  pracownikami socjalnymi i innymi profesjonalistami w formie szkoleń uwrażliwiających ich na problemy dziecka krzywdzonego, identyfikowania dzieci, które mogły doświadczyć przemocy.

Od 2009 r. CPD koordynuje Warszawską Sieć Pomocy Dzieciom złożoną z poradni psychologiczno-pedagogicznych i organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Sieć funkcjonuje we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

W Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowksiej realziowany jest projekt "Child Advocacy Centre - toward better protection of child victims/witnesses of violence in close relationship" finansowanego  z Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne.

 

W Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowksiej realziowany jest projekt "Child Advocacy Centre - toward better protection of child victims/witnesses of violence in close relationship" finansowanego  z Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne.